Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Print Promotion s.r.o.

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky vymezují  právní vztahy mezi společností Print Promotion s.r.o. (dále jen „dodavatel“) a zákazníky elektronického obchodu www.prezentacnisteny.cz (dále jen „zákazník“). Všeobecné obchodní podmínky vymezují právní vztahy i mezi dodavatelem a zákazníky vystupujícími jako podnikatelé s výjimkou částí týkajících se ochrany spotřebitele.

Fakturační adresa dodavatele:
Print Promotion s.r.o., sídlem Dašická 1185, 537 01 Chrudim
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26006 ze dne 27. 2. 2009
Dodavatel je plátcem DPH.

IČ: 27559572
DIČ: CZ 27559572

Provozovna a poštovní adresa:
Print Promotion s.r.o.
Dašická 1185
537 01 Chrudim

Tel: +420 739 238 234
Email: obchod@prezentacnisteny.cz
Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 43-4156500237/0100 Komerční banka

Obchodní vztahy pomocí elektronických systémů se řídí těmito podmínkami, právním řádem České republiky a občanským zákoníkem.

Tyto podmínky jsou platné pro všechny obchodní vztahy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem pro veškeré obchodní vztahy uzavírané pomocí elektronických systémů na doménách, jež dodavatel provozuje.

1) Objednávka zboží a služeb

Objednávkou ze strany zákazníka vzniká smlouva o dílo. Od tohoto momentu mezi zákazníkem a dodavatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením smlouvy o dílu zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Dodavatel si vyhrazuje právo od smlouvy o dílu odstoupit v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, dodavatel bude neprodleně kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že zákazník zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření smlouvy o dílu nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, je zákazník povinen na své vlastní náklady dopravit zboží zpět k dodavateli. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

2) Zrušení objednávky

Odstoupení od smlouvy o dílu je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

Kupující a prodávající mají právo se dohodnout na podmínkách a způsobu mimosoudního vyřizování stížnosti spotřebitele. Se stížností je možné se obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru, tzn. Českou obchodní inspekci (www.coi.cz).

3) Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4) Ceny

Ceny se řídí platným aktuálním ceníkem dodavatele, resp. aktuální verzí ceníku v elektronickém systému, není-li uvedeno jinak.

Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění. To neplatí v případě již uzavřené smlouvy o dílu, kdy je změna cen možná pouze po vzájemné dohodě smluvních stran.

Ceny ve smlouvě o dílu jsou vždy účtovány podle ceníku platného v době přijetí objednávky, případně dle dohody mezi smluvními stranami.

Smluvní strany se mohou domluvit na smluvních cenách, a to na veškeré zboží nebo v jednotlivých obchodních případech. V takovém případě bude zákazníkovi před objednávkou na vyžádání vypracována cenová nabídka v písemné formě a zaslána e-mailem. Zákazník poté objednávkou zaslanou v písemné formě nebo e-mailem potvrdí, že s individuální cenovou kalkulací - nabídkou souhlasí.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5) Zásady vracení zboží a peněz (odstoupení od smlouvy o dílu)

Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o dílu o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu, od smlouvy o dílu o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od smlouvy o dílu o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od smlouvy o dílu o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Z důvodů výše uvedených není možné vrátit reklamní produkt již upravený dle přání zákazníka. Grafický motiv k tisku si totiž klient volí vždy sám a tento tedy je přizpůsoben přímo jeho požadavkům.

Nejedná-li se o případ uvedený výše či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy o dílu odstoupit, má zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy o dílu odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem smlouvy o dílu je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy o dílu musí být dodavatelem odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od smlouvy o dílu může zákazník zasílat mimo jiné na adresu provozovny dodavatele či na adresu elektronické pošty dodavatele obchod@prezentacnisteny.cz.

V případě odstoupení od smlouvy o dílu dle výše uvedených obchodních podmínek se smlouva o dílu od počátku ruší. Zboží musí být dodavateli vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li zákazník od smlouvy o dílu, nese zákazník náklady spojené s navrácením zboží dodavateli, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy dle výše uvedených obchodních podmínek vrátí dodavatel peněžní prostředky přijaté od zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy o dílu zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je dodavatel od zákazníka přijal. Dodavatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté zákazníkem již při vrácení zboží zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím zákazníkovi další náklady. Odstoupí-li zákazník od smlouvy o dílu, dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží dodavateli odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení smlouvy o dílu.

V případech, kdy má zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy o dílu odstoupit, je dodavatel také oprávněn kdykoliv od smlouvy o dílu odstoupit, a to až do doby převzetí zboží zákazníkem, ovšem pouze v případech, které jsou uvedené výše v části Objednávka zboží a služeb. V takovém případě vrátí dodavatel zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený zákazníkem.

Spotřebitel může od smlouvy odstoupit jakýmkoliv jednoznačným prohlášením vůle.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6) Dodací podmínky

Skladové položky objednaného zboží budou dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodány v co nejkratší době. Dodání zboží je možné těmito způsoby:

Přepravcem zásilek, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky dodavatelem. V případě neskladových položek se lhůta dodání může lišit, termín dodání sdělí dodavatel zákazníkovi na požádání. V případě prodloužení dodací lhůty bude zákazník dodavatelem včas informován předem. Zboží se považuje za dodané předáním zboží k přepravě smluvenému dopravci. Součástí zásilky je i dodací list, který zašle zákazník podepsaný a datovaný nejpozději do pěti dnů zpět na poštovní adresu dodavatele v případě, že zásilka není doručena bez vad současně s uvedením reklamovaných vad.

Při převzetí zboží od smluveného dopravce je zákazník povinen zboží neprodleně zkontrolovat. V případě zjevných známek poškození způsobených při přepravě je zákazník povinen sepsat reklamaci přímo s dopravcem a zaslat zpět dodavateli dodací list nejpozději do pěti dnů od převzetí zásilky s uvedením konkrétních výhrad k zásilce. V případě zjevných známek poškození, které zákazník zjistí při rozbalení zboží, je povinen neprodleně informovat dodavatele do 24 hodin od dodání, případně v přiměřené době s ohledem na jeho možnosti, a to telefonicky nebo elektronickou poštou s uvedením popisu vad a identifikací zásilky. Zákazník bere na vědomí, že na reklamaci zjevných vad zboží, které oznámí po této lhůtě, nemusí brát dodavatel zřetel.

Zboží s označením „Křehké“ je dodavatelem baleno do nepoškozených krabic a přelepeno speciální páskou. V případě, že dopravce dodá zásilku s označením Křehké ve zjevně jiné či poškozené krabici, špatně zabezpečené či jinak nestandardně provedené, může zákazník takovou zásilku převzít pouze na vlastní riziko. Na případné reklamace vad zboží v takovém případě nebude brát dodavatel zřetel.

7) Kvalita zboží

Dodavatel se zavazuje dodat zboží či služby objednané zákazníkem v předem dohodnutém množství, jakosti a provedení. V případě že si toto smluvní strany neujednaly, plní dodavatel v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý.

Zákazník prohlašuje, že se seznámil s popisem vlastností a kvality zboží nebo služeb uvedených v elektronickém systému, tištěném katalogu dodavatele nebo prostřednictvím předchozí písemné či telefonické komunikace s dodavatelem. Pokud již objednávku zadal, předpokládá se, že je se zbožím a jeho vlastnostmi dostatečně obeznámen.

Požaduje-li klient atypické provedení zboží nebo atypické zboží jako takové, musí být tento požadavek výslovně uveden v objednávce spolu s přesnou specifikací požadované vlastnosti či provedení zboží. Přijetí takovéto objednávky musí být s dodavatelem předem domluveno a písemně potvrzeno.

8) Způsoby úhrady

Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat před výběrem dopravy. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy.

 • Platba předem - Při výběru této možnosti obdržíte zálohový list se všemi údaji k platbě. Zboží budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet.
 • Dobírka - Objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti.
 • Osobní odběr - Platí v hotovosti při osobním odběru.
 • Platební karta

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Zákazník výslovně souhlasí, že na platby evidované v EET dle zákona o evidenci tržeb (zákon č. 112/2016 Sb.) obdrží elektronickou účtenku.

9) Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu.

Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

Jak postupovat:

 • V případě reklamace můžete zvolit dvě možnosti, postupujte dle popisu níže: Zašlete výrobek na adresu - "kontaktní adresa". Přeprava je hrazena stranou dodavatele. Jakmile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
 • Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
 • Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena. V případě běžného zákazníka dle § 2106 OZ, v případě, že je zákazník spotřebitelem, podle § 2165 až 2174 OZ.
 • Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které zákazníkem se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.
 • Dodavatel nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 • Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
 • Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu.
 • U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
 • O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně telefonicky. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

10) Závěrečná ujednání

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 6.1.2023.

Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního.

Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny těchto podmínek. Učiní tak vždy písemně a změny zveřejní obvyklým způsobem. Dodavatel si vyhrazuje v jednotlivých obchodních případech právo na individuální úpravu těchto obchodních podmínek, vždy však po předchozí dohodě s klientem.

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy lze stáhnout zde.